Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 


„RUDENS 2014/ MELNIE SU?I”

15.12. – 06.02.2015.


 

No 2014. gada 15. decembra l?dz 2015. gada 6. febru?rim Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? un LMS radošaj? kvart?l? „Kombin?ts „M?KSLA””, Gaujas iel? 5, R?g?, apskat?ma 39. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „Rudens 2014. Melnie su?i”. 


Izst?des „Rudens 2014. Melnie su?i” m?r?is ir veicin?t jaunradi un atspogu?ot m?kslas tendences Latvij?, apkopojot vienot? ekspoz?cij? profesion?lo Latvijas m?kslinieku un m?kslas augstskolas studentu p?d?jo tr?s gadu laik? rad?tus m?kslas darbus.

Šogad LMS izst?dei ir izvirz?ta t?ma „Melnie su?i”, kas aicin?jusi m?ksliniekus aizdom?ties par cilv?ku gar?gaj?m mok?m, par to, cik stiprus vai v?jus t?s m?s padara. T?ma ir k? parafr?ze par šo laikmetu, kad v?jums sacenšas ar m?kslas vitalit?ti un sp?ku. Vajadz?ba pašizteikties, ir vien?gais ce?š k? sevi iedrošin?t soci?li politisko un ekonomisko notikumu kontekst?, kas vedina uz intelektu?lo stagn?ciju. Izst?des tematika provoc?ja radošo inteli?enci uz atkl?smi m?ksliniecisk?s izpausm?s.

 

Izst?d? ir iesp?ja apskat?t vair?k k? 100 darbus glezniec?b?, t?lniec?b?, foto m?ksl?, instal?cij?s un citos m?kslas veidos, kurus rad?juši 76 autori. Izst?dei iesniegtos darbus izv?rt?jusi profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ?rija: Igors Dobi?ins, Di?na Laguna, Uldis P?tersons, Iveta Feldmane, Di?na Kaijaka, Liene Gr?nhofa. Izst?des „Rudens 2014. Melnie su?i” ?rija, izv?rt?jot visus iesniegtos darbus, ir noteikusi LMS Balvas ieguv?ju, kuram tiks dota iesp?ja r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2015. gad?. Par „Rudens 2014. Melnie su?i” uzvar?t?ju ir k?uvis Olgas Šilovas darbs „Tepi?is”.

 

?rija, atz?m?jot m?ksliniecisk?s kvalit?tes, ir ieteikusi autorus, kuru darbus var?tu iek?aut Latvijas M?kslinieku savien?bas ce?ojošaj?s izst?d?s 2015. gad?: Olga Šilova „Tepi?is”, Otto Zitmanis „Gribu redz?t s?kumu”, Aleksejs Koškins „...k? mani j?nes”, Agnija ??rmane „Atkusnis”, Sandis Br?ni?š „Pašpasludin?ts st?voklis”, Ivonna Z?le „Bezmiegs”, Aivars Gulbis „Koks”, Madara Neikena „Tur”, Gen?dijs Stepanovs „Lapa. 19 gab. stiklaplastik?”, Vladislavs Lakše „Vibr?cija”.

 

Izst?d? „Rudens 2014. Melnie su?i” piedal?s biedr?bas ”Gaismas stars” studijas „Sava istaba” dal?bnieki. Studija „Sava istaba” (vad. gleznot?ja Katr?na Gaile) ir m?kslas projekts, kas dod iesp?ju jebkuram interesantam, bet jo ?paši cilv?kiem ar gar?g?s vesel?bas probl?m?m izpaust sevi kop? gleznojot, z?m?jot un veidojot.

 

Teksta autore, projekta vad?t?ja: Ieva Smi??e

Vizu?lais dizains: Igors Dobi?ins, Gen?dijs Stepanovs

Izst?des darba grupa: Ieva Smi??e, Baiba A??e, Just?ne Šteina, Ansis Dobi?ins

 

***

Izst?des „Rudens 2014.Melnie su?i”  norises laiks: 15.12. – 06.02.2015

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija, 11.novembra krastmala 35, R?ga

Galerijas darba laiks: no otrdienas l?dz sestdienai plkst. 12.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Publicit?tes foto

 

Izst?de "Rudens 2014. Melnie su?i" Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 


 

 

Foto: Vit?lijs Vinogradovs

 

Izst?des atkl?šana LMS radošaj? kvart?l? „Kombin?ts „M?KSLA””