Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Anete Kalni?a

Izst?de „13 NOSKA?AS”

26.10.-13.11.2016

 

No 26. oktobra l?dz 13.novembrim Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?,  11. novembra krastmal? 35, R?g? b?s skat?ma Anetes Kalni?as gleznu izst?de  „13 NOSKA?AS”.

 

 

Izst?des atkl?šana 26. oktobr? plkst. 18:00.

 

Anete Kalni?a st?sta: „Gleznoju monument?las noska?u ainavas, ko d?v?ju par klusaj?m dab?m. Skatoties uz ainav?m un dabas mot?viem p?r?em klusuma saj?ta.  Visa uzman?ba tiek v?rsta uz darbos att?loto gaismas saj?tu – m?nesgaismu, saull?ktu, miglainu vakaru, aukstu dienas vidu. Telpas dzi?umu, gaismas un gaisa vibr?ciju, materialit?ti veidoju sp?l?joties ar materi?lu tehniskaj?m iesp?j?m. Veidoju fakt?ru, kas, mainoties apgaismojumam, maina darba noska?u. Att?loju vienk?ršotas dabas formas smalk?s kr?su attiec?b?s ”.

 

Izst?d? izst?d?tas gleznas, kas tapušas 2015.- 2016. gad?.

 

Absolv?jusi J.Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolu (2005, tag. NMS Ja?a Rozent?la M?kslas skola), Latvijas M?kslas akad?mijas Restaur?cijas noda?? bakalaura gr?ds (2009) un ma?istra gr?ds (2011). Turpina izgl?t?bu Latvijas M?kslas akad?mijas Glezniec?bas noda??. Izst?d?s piedal?s kopš 2008. gada. Apbalvojumi: Paula Puzinas stipendija (2013).

 

 Anete Kalni?a "13 noska?as"

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

Tel. 26628302

[email protected]

11. novembra krastmala 35, R?ga, LV-1050

Darba laiks: P-Sv 12:00-17:00