Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

41. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de 

„RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?” 

16.11.- 18.12.2016.


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (turpm?k-LMS) galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, no 16.novembra l?dz 18.decembrim apskat?ma 41. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?”.


Izst?des atkl?šana 16.novembr? plkst. 18.00


 

Šogad LMS ikgad?jai izst?dei ir izvirz?ta t?ma „Kas ir m?kslinieks?”. Dz?vojot laik?, kad ikvienu – ar? m?kslinieku, k? „t?kl?js” ir ap??mušas un sasaist?jušas da?das saist?bas, kur?s var izpausties k? pas?t?juma veic?js, k?das instit?cijas darbinieks vai vad?t?js, salonisks izpild?t?js vai veiksm?gs konjukt?ras izdab?t?js, cik biei m?kslinieks iedom?jas par to, kas ir m?kslinieks? Un vai par to b?tu j?dom?, jo m?kslas darbs jau par?da paties?bu?! Laikmeta ainu raksturo da?das sf?ras, bet k? šo laikmetu raksturo m?kslinieka domas, novatorisk?s idejas, rad?tv?lme, rad?tprasme, un cik daudz vi?š ?aujas emocij?m vai pragmatiskumam?

 

 

Izst?d? „RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?” b?s iesp?ja apskat?t glezniec?bas, t?lniec?bas, foto m?kslas, instal?cijas darbus un citus m?kslas veidus, kurus rad?juši vair?k k? 60 m?kslinieki un vizu?l?s m?kslas nozares studenti. Izst?dei iesniegtos darbus izv?rt?jusi un atlas?jusi profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ?rija: Igors Dobi?ins, Bruno Strauti?š, Di?na Laguna, J?nis Spalvi?š un Anete Kalni?a. Izst?des „RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?” atkl?šan? ?rija pazi?os izv?l?to autoru, kurš k??s par LMS Balvas ?pašnieku un ieg?s iesp?ju r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2017./ 2018. gad?.

 

 

Izst?d? piedal?s: Ronalds Rusmanis, Ing?na Levša, Veronika Plaude, ?rika Kumerova, Alberts Pauli?š, Ilze Pauli?a, Andris Biezb?rdis, Ansis Butnors, Elm?rs Mageramovs, Evija Freidenfelde, Ilze L?biete, Laura Vizbule, Nat?lija Dauberga, Vija Ilze Dzintare, Zigmunds Bielis, Anita Niku?ceva, Laima Akmenti?a, Aleksandrs Bo?e, Elita Taube, Ieva Muzikante, T?livaldis Muzikants, Ingem?ra Treija, Juris Kaksis, Agnese Kurzemniece, Aiva ?ri?a, A?ona Galaktionova-Prokofjeva, Anda Munkevica, Anete Kalni?a, Baiba Dzen?te, Dainis Gudovskis, Hel?na Spridz?ne, Ilze Fetjko, Indulis Kalni?š, Inese V?ri?a-Lubi?a, Inta Pule, J?nis Murovskis, J?nis Spalvi?š, J?nis Taurens, Juris Kalni?š, Laine Kainaize, Linda Lagzdi?a, Igors Dobi?ins, L?ga Jukša, M?ris ?a?ka, M?ris Upzars, M?r?te Kluša, Mi?elis Dobi?ins, Rolands Krišj?ns, Sandra Zagurila, Signe Vanadzi?a, Viktorija Valujeva, Lauris V?toli?š, J?nis Ritums, Rihards Delvers, J?nis Veiss, Leo Preiss, Gulnara Skutele, Jevgenijs Pugins, Ieva Spalvi?a, Ansis Dobi?ins, J?nis Purcens, Eiens Valp?ters, Genadijs Stepanovs, Indulis Ranka.

 

 Rudens 2016. Kas ir m?kslinieks?

 

Izst?di r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba

Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Izst?des dizaina veidot?js: Igors Dobi?ins

Izst?des koordinatore: Ieva Smi??e

Grafiskais dizains: Elza Dobi?ina

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sveicam m?kslinieci ANDU MUNKEVICU, kurai  LMS ikgad?j?s izst?des „RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?” ?rija (Igors Dobi?ins, Bruno Strauti?š, Di?na Laguna, J?nis Spalvi?š, Anete Kalni?a) pieš??rusi LMS Balvu - r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2017. gad?.


 

 

Anda Munkevica "Pali", 2015. Stikls, H 100x500x150 cm