Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

T?LNIEC?BAS IZST?DE

“REKONSTRUKCIJA”

26.05.2017.- 02.07.2017.

 

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? apskat?ma laikmet?g?s t?lniec?bas izst?de “Rekonstrukcija”, kuras ekspoz?ciju veido nesen Latvijas M?kslas akad?mijas Vizu?li plastisk?s m?kslas noda?as T?lniec?bas apakšnozari absolv?jušie t?lnieki: Lauris V?toli?š, Ansis Dobi?ins un Rihards ?belti?š.

 

Par izst?des mot?vu m?kslinieki ir izvirz?juši kust?bu un t?s rekonstru?šanu - subjekt?vu atjaunošanu caur atmi?u un simboliskiem objektiem. Ekspon?tajos m?kslas objektos, katrs caur savu prizmu, autori pau individu?lus redz?jumus un koment?rus par apk?rt?jo vidi, t?s mijiedarb?b?m, p?ta nejaušu notikumu kopsakar?bas, un komunik?cijas, p?rmai?u vai rut?nas noz?mi pasaul?, kas vienm?r ir kust?b? un kuru katrs saj?t atš?ir?gi. Jauno m?kslinieku darbi ir kin?tiski un interakt?vi, kas provoc? skat?t?ja dzirdi, tausti, smaru un redzi.

 

Izst?de tapusi ar Valsts Kult?rkapit?la fonda un biedr?bas “Latvijas M?kslinieku savien?ba” atbalstu. Iesp?ja r?kot izst?di LMS galerij? jaunajiem m?ksliniekiem tika pasniegta k? galven? balva Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?d? “M?kslas dienas 2015. M?kslas k?ada” par spilgt?ko sniegumu. 

 

 

Izst?des kurators: LMS prezidents, t?lnieks Igors Dobi?ins

Darba grupa: J?nis Purcens, Ieva Smi??e, Baiba Guste, El?na Egl?te, Liene Dobi?ina


 

 

No kreis?s puses - t?lnieki Lauris V?toli?š, Rihards ?belti?š, Ansis Dobi?ins

 

 

Izst?des “Rekonstrukcija” L.V?toli?a, R.?belti?a, A.Dobi?ina m?kslas darbi