Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

M??G? KUST?BA. REVOL?CIJAI KRIEVIJ? – 100

30.01.2017.- 04.04.2017.

 

 

Izst?de veidota, lai dom?tu par revol?ciju k? situ?ciju, kur? vienm?r b?s divas poz?cijas, par uzvar?t?jiem un vi?u nosac?jumiem, par m?kslinieka revolucion?ro „dabu” – rad?t ko jaunu un izaicin?t.


Ekspoz?cija rosina ieskat?ties m?kslas neviennoz?m?gaj?s izpausm?s, kad starp 20.gs.60.- 80.gados b?tiskiem m?kslas darba rad?šanas pamatnosac?jumiem – soci?lais noz?m?gums un sabiedrisk? aktualit?te, kas paredz aicin?jumu „dz?vot ar padzi?in?tu sava laikmeta izj?tu”, rodas jauni m?kslinieciskie mekl?jumi, un m?kslinieki s?k izv?rst savus individu?los mekl?jumus – rast jaunu t?lain?bu.


Izst?d? ?paši akcent?ti radošie „revolucion?ri”: Felicita Pau?uka, Oj?rs ?bols, Ilm?rs Blumbergs, Arv?ds Voitk?ns u.c., kuri k? m?ksliniecisko valodu izv?loties asociat?vo t?lain?bu vai klasisk? modernisma interpret?cijas izaicin?ja sabiedr?bu p?rk?pt stereotipiem un ieskat?ties k?d? siet? vai t?m? no cita aspekta. Plašaj? ekspoz?cij? (59 autoru 68 darbi) var izsekot m?kslas dz?ves procesiem l?dz m?sdien?m, jo l?dz?s Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja (LMS muzejs) darbiem, redzami m?sdienu m?kslinieki (Ansis Dobi?ins, Lauris V?toli?š), kuri sav? br?v?bas saj?t? ir tik pašpietiekami, ka emocion?l? un m?ksliniecisk? izpausme iez?m? cit?du laikmeta paradigmu.


Izst?des idejas autors Igors Dobi?ins aicina iepaz?ties ar t?mas – revol?cija – trakt?jumu, dom?jot par to k? pretnostat?jumu gan v?sturisk?, gan sadz?ves kontekst? un it ?paši akcent?jot m?kslas dz?ves un valodas pav?rsienus da?dos laika posmos. Vienm?r ir bijuši m?kslinieki, kuri str?d?juši k?du nosac?jumu ietvaros, un vienm?r ir bijuši tie, kas v?l?jušies p?rk?pt šos nosac?jumus, un šaj? „revol?cij?” uzvar?t?ja ir jaunatkl?sme.

 

M?kslas zin?tniece Baiba Guste

 

Izst?des idejas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” prezidents

Izst?des dizaina veidot?ji: Igors Dobi?ins, Ansis Dobi?ins