Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

VIZU?L?S M?KSLAS IZST?DE

M?KSLAS DIENAS 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJASLMS Galerij? no 7. apr??a l?dz 21. maijam skat?ma vizu?l?s m?kslas izst?de "M?kslas dienas 2017. 100 gadi p?c revol?cijas".

 

 Šogad Latvijas M?kslinieku savien?ba, veidojot izst?di  “M?kslas dienas. 100 gadi p?c revol?cijas”, aktualiz? 1917.gada revol?ciju Krievij? k? svar?gu notikumu ne tikai v?stur?, bet k? simbolu paradigmu mai?ai m?ksl?. Aicinot m?ksliniekus piedal?ties izst?d?, vi?i tika rosin?ti dom?t par m?kslinieka revolucion?ro „dabu” – rad?t ko jaunu un izaicin?t, p?rk?pt  nosac?jumus, un šaj? „revol?cij?” uzvar?t?ja ir jaunatkl?sme.

 

 Izst?d? „M?KSLAS DIENAS. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS” tika aicin?ti piedal?ties profesion?li m?kslinieki, vizu?l?s m?kslas nozares studenti un m?kslas studiju dal?bnieki. Noz?m?gi ir akcent?t, ka š? ir Latvijas M?kslinieku savien?bas ikgad?j? izst?de, kur? profesion?lu meistaru darbiem l?dz?s redzams ar? vi?u m?cek?u sniegums. Ekspoz?ciju veidos glezniec?bas, t?lniec?bas, foto m?kslas, instal?cijas u.c. m?kslas veidu darbi, kurus pied?v?s vair?k k? 50 autori.

 

Izst?d? piedal?s: J?nis Anmanis, Aleksandrs Bo?e, M?r?te Kluša, Laine Kainaize, Meldra Bula, Rita Lele, Igors Dobi?ins, J?nis Purcens, J?nis Veiss, Ilze Kalv?ne, Baiba Ontensone, Alberts Pauli?š, Ilze Pauli?a, Ansis Butnors, Kristians Muzikants, Irina Ošleja, Linda Virbale, Zoja Golubeva, Maija  Purgaile, Agnese Kurzemniece, Ansis Dobi?ins, Ineta ?gure, Madara M?ra Irbe, Rolands  Krišj?ns, Vija Ilze Dzintare, Art?rs Gross, L?ga Jukša, Inguna Krolle-Irbe, Izabella Krolle, Jevgenijs Pugins, Rihards Delvers, Indulis Kalni?š, J?nis Murovskis, Dainis Gudovskis, Laura Vizbule, Ilze Muceniece, Vineta Kurzemniece, Liene Kn?ta, Anete Kalni?a, M?ra Mickevi?a, Evija Freidenfelde, Marija Mickevi?a, Juris Alksnis, Valdis Celms, Eduards Milašs, Indulis Urb?ns, J?nis Kleperis, Uldis Pastnieks, T?livaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Gulnara Skutele, Ingem?ra Treija, Dace Mola, Leo Preiss, Eiens Valp?ters, Ieva Caruka, Gen?dijs Stepanovs.


 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba

Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Izst?des dizaina veidot?ji: Igors Dobi?ins, J?nis Purcens, Ansis Dobi?ins, Ri?ards Šmits

Izst?des koordinatore: Ieva Smi??e


 

M?kslas dienas 2017

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Izst?des "M?kslas dienas 2017. 100 gadi p?c revol?cijas" laure?ts

- gleznot?js J?NIS PURCENS!


 

 

J?nis Purcens "Vertik?ls ple?ains taisnst?ris", a/e, 260x140, 2016

 

 

Gleznot?js J?nis Purcens


M?kslas dienu izst?de joproj?m saglab? ikgad?ja m?kslas dz?ves notikuma un aktu?lo norišu atspogu?ot?jas lomu, par trad?ciju izveidojusies ar? izst?des laure?ta izvirz?šana, sniedzot iesp?ju vienam no izst?des dal?bniekiem n?košaj? gad? r?kot person?lizst?di Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?. Izv?rt?jot izst?des „M?kslas dienas. 100 gadi p?c revol?cijas” darbu kl?stu, izvirz?s vair?ki m?kslinieki, kuriem š?da iesp?ja var?tu tikt dota. Ar p?rliecinošu sniegumu izce?as J??a Murovska pies?tin?tie un dzi?i individu?l? autora pieej? balst?tie grafikas darbi. Apvienota stikla m?kslas un akvare?u izst?de veidotos iek?rtojot Dai?a Gudovska darbu ekspoz?ciju. Izst?de par?d?tu autora dai?rades daudzpus?bu, atkl?joties un sintez?joties divu da?du m?kslas veidu kompoz?cij?s.

 

J?nis Purcens saglab? vienotu darbu tematiku, bet ir sav? att?st?b? dinamisks un stilistiskaj? main?b? nians?ts. Veidojot J??a Purcena dai?rades p?rskata izst?di, skat?t?jiem tiktu pied?v?ts saistošs un sam?r? izv?rsts ieskats J??a Purcena gar?gaj?, asociat?vi t?lotaj? pasaules redz?jum?, vienlaikus ?aujot v?rt?t gleznot?ja personisko izaugsmi – ilgstoš?k? laika posm? saglab?juš?s rokraksta l?dz?bas un novatorisko pienesumu.

 

M?kslinieciski augstv?rt?gi atkl?jas Izabellas Krolles M?kslas dienu izst?dei pied?v?t? kompozicion?l? darbu grupa. Kerami?es person?lizst?de sniegtu iesp?ju iepaz?t autores vit?lo, neatk?rtojamo t?lu valodas izj?tu un izteiksm?gos formas eksperimentus.

 

Atzin?gi v?rt?jama jauno, tostarp ar? paš? jaunrades ce?a s?kum? esošo, m?kslinieku akt?v? iniciat?va piedal?ties M?kslas dienu izst?d?. Iesniegtie darbi par?da sam?r? vienl?dz?gu un l?dzv?rt?gu sp?ju demonstr?jumu. Lai akcent?tu tieši jauno autoru sniegumu, iesp?jams r?kot kop?gu jauno m?kslinieku izst?di, neizvirzot vienu konkr?tu autoru. Ekspoz?ciju, kur? tiktu p?rst?v?ti da?di m?kslas veidi un anri, veidotu Meldras Bulas, Lindas Virbales, Lienes Kn?tas, Marijas Mickevi?as, Madaras M?ras Irbes, Em?la Kristiana Muzikanta un citu jauno m?kslinieku darbi.


Mag. art. Di?na Laguna