Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2017. GADS


 

30.01. – 04.04.2017.

 

   Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

   „M??G? KUST?BA. REVOL?CIJAI KRIEVIJ?-100”

 

 

07.04. – 21.05.2017.

 

   Vizu?l?s m?kslas izst?de

  „M?KSLAS DIENAS 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS”

 

 

26.05. 02.07.2017.

 

 

   T?lniec?bas izst?de „REKONSTRUKCIJA”

   Lauris V?toli?š, Ansis Dobi?ins, Rihards ?belti?š

 

 

07.07. 22.07.2017.

 

   Arm??u m?kslinieku izst?de tr?s paaudz?s „Century Lines” 

   Karušs Akopjans, ?ena Akopjana, Astri Tonojana

 

 

26.07. - 11.09.2017.

 

 

 

   Grupas izst?de "Klusuma v?tra".

   Starptautisk? grafikas festiv?la Printmaking IN ietvaros

   "KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE"

 

 

15.09. – 15.10.2017.

 

 

   M?kslinieka Vladimira Kozina person?lizst?de

   "Glezniec?ba"

 

 

20.10. - 19.11.2017.

 

 

   M?kslinieces Andas Munkevicas person?lizst?de

 

24.11. - 07.01.2018.

 

 

   LMS vizu?l?s m?kslas izst?de "Rudens 2017. M?kslinieku nams"