Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de „Lidojums”

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g? no š.g. 21. augusta l?dz 8. septembrim apskat?ma gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de „Lidojums”. Izst?des atkl?šana 21.august? plkst. 17:00.

Izst?d? ir skat?mi m?kslinieka darbi no Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma un person?g?s kolekcijas.

 

Vladimirs Kozins

 

Iev?rojamais Latvijas m?kslinieks un pedagogs Vladimirs Kozins ir dzimis 1922. gada 17. septembr?, m?c?jies Vitebskas m?kslas skol? un absolv?jis Valsts M?kslas Akad?mijas Glezniec?bas noda?u.

 

Glezniec?bas stilistikas izv?l? V. Kozins ir konsekvents re?lists. M?kslinieks gleznojis lielform?ta figur?las kompoz?cijas, kur?s v?rojami radošie centieni sabalans?t re?lisma pras?bas ar gleznot?ja personiskaj?m saj?t?m. Darbos atkl?jas meistaram rakstur?g? sp?ja prasm?gi izmantot daž?do izteiksmes l?dzek?u paleti, ?paši akcent?jot t?du kvalit?ti, k? m?ksliniekam rakstur?go triepienu, kas vi?a dai?rad? att?st?ts l?dz impresionistiskam vieglumam.

 

M?kslinieks ir spilgts klus?s dabas žanra p?rst?vis. Autora kluso dabu daudzveid?gie mot?vi ir guvuši atzin?bu un popularit?ti Latvij? un ?rvalst?s. Tieši klusaj?s dab?s vislab?k nov?rt?jama meistara ton?l?s glezniec?bas specifika, kur, izmantojot, m?kslinieka paletei rakstur?go v?si pel?ko un okera to?u nianses, darbiem tiek pieš?irts emocion?li ietilp?gs, po?tisks raksturs.

 

Savu pedago?isko darb?bu Latvijas M?kslas akad?mij? V. Kozins ir uzs?cis 1949. gad?. B?dams Glezniec?bas katedras vad?t?js vi?š ir veicin?jis un stabiliz?jis Latvijas glezniec?bas att?st?bu vair?k?s paaudz?s. Vladimirs Kozins ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs kopš 1950.gada.

 

El?na Pastare – izst?des kuratore