Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le

27.06.2012. - 14.07.2012.

 

    Latvijas meda?u m?kslas trienn?les trad?cijas pirms?kumi saist?mi 1973. gadu, kad toreiz?j? Aizrobeu m?kslas muzeja Velvju z?l? notika Pirm? republikas meda?u m?kslas izst?de. Par pirm?s meda?u izst?des ierosin?t?ju un dal?bnieci liel? m?r? uzskat?ma meda?u m?ksliniece Valent?na Zeile. Izst?de norisin?j?s p?c Valent?nas Zeiles iniciat?vas, lauot priekšstatu par sabiedr?b? un m?kslas instit?cij?s, tostarp LPSR M?kslinieku savien?b?, past?vošajiem uzskatiem par meda?u m?kslas margin?lo lomu. Pirmaj? meda?u m?kslas izst?d? piedal?j?s 37 autori ar vair?k nek? 200 darbiem. Taj? bija iesp?ja iepaz?t ar? pirmspadomju meda?u m?kslas veikumu. Iepriekš?jo posmu m?kslas sniegumu savos darbos atspogu?oja Teodora Za?kalna un Augusta Bijas darbi. N?košaj? posm? ik p?c tr?s gadiem notiekoš?s meda?u m?kslas izst?des nodrošin?ja regul?ru meda?u m?kslas att?st?bu un zin?m? m?r? nov?rsa m?kslinieku darb?bas aps?kumu šaj? m?kslas veid?, sniedzot m?ksliniekiem sal?dzin?šanas un v?rt?šanas iesp?jas, nosakot nepieciešam?bu p?c meistar?bas izkopšanas un liel?kas gar?gas intensit?tes. R?ga Baltijas m?rog? un vissavien?bas re?ion? padomju period? izveidoj?s par noz?m?gu meda?u m?kslas centru pateicoties Latvijas meda?u m?kslinieku profesionalit?tei, individu?lo rokrakstu daudzveid?bai un dal?bai sazaroto organizatorisko pas?kumu kopum?.

    Šogad norisin?s 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le, kur? piedal?s vair?k nek? 30 m?sdienu meda?u m?kslinieki. Izst?d? atkl?jas meda?u m?kslas aktu?l?s ievirzes, b?tisko probl?mu un mekl?jumu loks, sniedzot pamatu par?d?bu un att?st?bas ieviru izv?rt?jumam. Izst?d? p?rst?v?ti Latvijas meda?u m?kslas ainu veidojošo autoru J??a Strupu?a un Bruno Strauti?a darbi, k? ar? Vijas Dzintares, Ligitas Ulmanes Francekvi?as, M?ras Mickevi?as, Edgara Gr?nfelda, Nellijas Skujenieces, Francij? dz?vojoš?s latviešu meda?u m?kslinieces Valent?nas Zeiles un citu meda?u m?kslinieku darbi. Izst?d? plaši p?rst?v?ts jauno m?kslinieku sniegums meda?u m?kslas jom?, ekspoz?cij? skat?mas L?vas Bre?es, Laura V?toli?a, Agitas Šteinbergas, Zanes Elertes, Egona Perš?vica, M?ras Aleksandrovi?as, Gundegas Evelones, J??a Novika un Anša Dobi?ina meda?as.

Izst?des iek?rtojuma dizainu veido J?nis Noviks, Lauris V?toli?š un Elza Dobi?ina.

 

Inform?ciju sagatavoja: Di?na Rutkovska

 


 

Bruno Strauti?š

 

Bruno Strauti?š "Patiesie un nepatiesie so?i", 2012. Bronza, 14,5x8

 

 

Gen?dijs Stepanovs

 

Gen?dijs Stepanovs "Liepas lapa", 2012. Bronza, 15,5x9,5