Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

„M?KSLAS DIENAS 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE”

05. 05. - 01. 06. 2012.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?ba, veidojot ikgad?j?s M?kslas dienas, sevi aizvien apliecin?jusi gan brav?r?g?s darbu skat?s Doma laukum?, pie Sv. P?tera bazn?cas, gan ko?et?još?s m?kslas akcij?s R?gas tunel?, dak?rt ar pas?kumiem aptverot visu Vecr?gu. Protest?jot un ambiciozi apliecinot laikmet?go problem?tiku, jaunie m?kslinieki šo m?kslas sv?tku koncepcij? vienm?r ir centušies ienest kaut ko jaunu. M?kslas dienu m?r?is bija r?d?t neiesp?jamo, sniedzot priekšstatu, ka m?kslai piem?t liel?ks potenci?ls nek? ir paties?b?, ka m?kslinieki ir sp?j?gi izdar?t vair?k, nek? var paveikt realit?t?.

Ja M?kslas dienu v?st?jums visbie?k ir bijis ko?et?jošs vai izaicinošs, šogad izvirz?ts t?laini izv?rt?jošs Latvijas M?kslinieku savien?bas š? br?a redz?jums. M?kslas dienu t?ma sasaucas ar t?laini vizu?l?s izteiksmes aktualiz?šanos galerij?s, muzejos un pils?tvid?. Izst?de „M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE” veidota k? radošs un dokument?jošs pašportrets. Izst?di veido vair?kas ekspoz?ciju zonas. LMS galerijas lielaj? z?l? apskat?ma izst?de – instal?cija, kur? tiks iek?auti LMS muzeja kr?jum? esošie darbi, kuratore – m?kslas zin?tniece Di?na Rutkovska. Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas Mazaj? izst?u z?l? apskat?mi Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolas studentu video un anim?cijas darbi, kuru autori ir Anna Lapi?a, Oskars Pavlovskis, Ritvars Krasti?š, Mirdza Guka, Sab?ne Moore, L?sma B?rtule, Toms Bur?ns, Jekaterina Gu?ecka, Andris Gusts, Krišj?nis Kopšt?ls, Alvis Misjuns un citi jaunie m?kslinieki. LMS veidotaj? M?kslas dienu ekspoz?cij? iek?auta videoinstal?cija „M?kslas sirds”, ko veidojuši m?kslinieki Modris Brasli?š, Arnis Stasaitis un ?irts Bišs, idejas autors- Igors Dobi?ins.

Ekspoz?cij? m??in?ts raksturot st?vokli, k?d? šobr?d atrodas Latvijas M?kslinieku savien?ba. Izst?des m?r?is ir izn?cin?t šaubas sev?, tendenciozo izteiksmi, un izprast biedr?bas b?t?bu. K? tad b?s, ja šis dinozaurs krit?s – vai tas b?s jaunas dz?ves s?kums? K? savulaik Diš?ns (Marcel Duchamp, 1887 – 1968) ar asambl?as pa??mieniem p?rvar?ja tradicion?li pie?emtos priekšstatus, t? par Latvijas M?kslinieku savien?bas izteiksmes paud?ju rut?nas p?r?emtaj? situ?cij? k??st sadz?viski priekšmeti. M?kslinieku savien?bas darb?bas sf?ras simboliz? ?aulas, kuras vizu?laj? t?l? ietver vannas. Izst?de nes v?st?jumu par radošas person?bas probl?m?m, kuras publiskaj? telp? netiek diskut?tas vai no to izv?rt?šanas notiek apzin?ta vair?šan?s.

V?st?jums tiek pasniegts ar? braila rakst?, t?d?j?di paplašinot uzrun?to sabiedr?bas da?u. Problem?tiskaj? br?d?, š?elšan?s un ?ildu laikos, kad notiek krasas izmai?as kult?ras lauk? un kult?ras tirg?, Latvijas M?kslinieku savien?ba ir izv?l?jusies uzrun?t tieši šo sabiedr?bas da?u. Laikmet?gaj? paradigm?, kuras viens no izteiksmes veidiem ir refleksija par savu laiku un apk?rt?jo vidi, izst?des veidot?ji aicina raudz?ties pasaul? v?r?g?k.

M?kslas dienu izst?de rosina dom?t par soci?l?s vides da?d?bu, par t?s nenorobeošanos s?k?s grup?s un iepaz?stina ar patreiz?jo situ?ciju, ar aktu?lo Latvijas M?kslinieku savien?b?.


Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidents

Igors Dobi?ins


 

M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE


M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE

 

M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE

 

M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE