Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LIETUVAS M?KSLINIEKU ASOCI?CIJAS IZST?DE

03.04.2012. – 25.04.2012.

 

Identit?te

 

Izst?di organiz? Lietuvas M?kslinieku savien?ba sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu, Lietuvas Kult?ras ministriju un Lietuvas Kult?ras fondu.

Izst?des galvenais m?r?is ir atainot lietuviešu vizu?l?s m?kslas daudzpus?bu, m?kslinieku person?gajai pieredzei un identit?tei mijoties ar ietekm?m, kas smeltas no m?sdienu sabiedr?bas un ikdienas dz?ves redz?juma. Ekspoz?cij? p?rst?v?ta k? lietuviešu glezniec?bas klasika, t? jaun?k?s paaudzes m?kslinieku darbi. T?s ietvaros b?s apl?kojami lietuviešu 20. – 21. gadsimta t?lot?jm?kslas paraugi ekspresionisma, abstrakt?s m?kslas un jauktu tehniku glezniec?bas anros.
Lietuviešu grafika pied?v? ne vien tradicion?las tehnikas, k? ofortu, griezumus kok? un linolej?, t? ar? da?das eksperiment?las tehnikas.

Moderno lietuviešu t?lniec?bu p?rst?v vid?j?s un jaun?k?s paaudzes m?kslinieki, kuru darbus liel? m?r? ietekm?jusi eksistences apzi?a un v?sturiski mot?vi.

Savuk?rt, tekstilm?ksl?, kas šobr?d Lietuv? atkal k?uvusi ?paši aktu?la, atgrieas pie klasiskaj?m tehnik?m, kuras iedz?vin?tas m?sdien?gi abstrakt? skat?jum?.

M?kslinieku p?rst?v?to paaudu daudzveid?ba, atš?ir?gie m?ksliniecisk?s izteiksmes veidi un stilistik? pieeja ?auj skat?t?jam uztvert lietuviešu vizu?l?s m?kslas kr?š?o kopainu, kas att?st?jusies aizg?jušo desmitgau laik?, un nov?rt?t lietuviešu m?ksl? valdoš?s tendences.

Lietuviešu mentalit?ti raksturo gleznot?ji: Algirdas Griškevi?ius, Eugenius Cukermanas, Dala Kas?i?nait?, Vygantas Paukšte, Leonas Katina, grafi?i Stasys Eidrigevi?ius, Adasa Skliutauskait?, K?stutis Grigali?nas, tekstilm?kslinieki Laima Orekauskien?, Zinaida Vog?lien?, k? ar? Latvij? paz?stami t?lnieki - Stanislovas Kuzma, Robertas Antinis u.c.

Izst?des kuratore Egl? Bertašien?