Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

IZST?U PL?NS 2012

 

10.02.– 30.03.

febru?ris-marts

Mazo formu t?lniec?bas un meda?u m?kslas izst?de „Balss no nekurienes”

03.04. – 25.04.

apr?lis

Lietuvas M?kslinieku savien?bas izst?de

„Collection of the Lithuanian Artists’ Association”

04.05. – 01.06.

maijs/j?nijs

M?kslas dienas "Vizu?l? virtualit?te"

04.06. – 22.06.

j?nijs

JRRM vidusskolas diplomdarbu aizst?v?šana "Snobu tabors"

27.06. – 14.07.

j?nijs/j?lijs

14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le

18.07. – 16.08.

j?lijs/augusts

Latvijas M?kslas akad?mijas ma?istrant?ras studentu Ances Gricmanes, Ievas Muzikantes un T?livala Muzikanta izst?de "MANA"

21.08. 08.09.

augusts/septembris

Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums"

13.09. – 09.10

septembris/oktobris

Somijas m?kslinieku izst?de

19.10.– 16.11.

oktobris/novembris

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma darbu izst?de

"T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam"

15.11.– 07.12.

novembris/decembris

Kristiana Brektes person?lizst?de

14.12. – 30.12.

decembris

Ziemassv?tku izst?de - p?rdošana "M?kslas bardaks 2"

 

2013. gads
 
janv?ris

Polijas m?kslinieku izst?de