Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LATVIJAS M?KSLINIEKU SAVIEN?BAS MUZEJA KR?JUMA IZST?DE

 

 

 

 

No 2011. gada 18. oktobra l?dz 12. novembrim Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? apskat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma izst?de “Shot”. Izst?d? ekspon?ti 20. gadsimta 60. – 90. gadu lielform?ta glezniec?bas, t?lniec?bas un grafikas darbi.

 

    20. gadsimta 60. – 70. gadu mija bija laiks, kad noz?mi Latvijas m?ksl? s?ka zaud?t Padomju savien?b? valdoš?s ideolo?isk?s pras?bas un ofici?l?s m?kslas pamatnost?dnes. Arvien izteikt?ki k?uva centieni izvair?ties no natur?listiska izteiksmes veida un t?lojuma tematiskuma, kas veicin?ja mekl?t individu?las izteiksmes iesp?jas, paplašin?t t?mu loku un rast formveides pa??mienu vari?cijas. Palielinoties inform?cijas apmai?ai, rad?s iesp?jas iepaz?t un adapt?t lok?l?s radoš?s dz?ves ain? Rietumu m?ksl? valdoš?s tendences. M?ksl? palielin?j?s nosac?t?bas, dekorativit?tes un t?la visp?rin?juma principi, pašv?rt?bu ieguva fakt?ra, ekspresija kr?su un formu sabalsojum?. Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma izst?de “Shot” sniedz ieskatu to autoru dai?rad?, kuri sava laika m?kslas kontekst? uzdrošin?j?s izmantot netradicion?lus izteiksmes l?dzek?us un sniegt no tiešaj? realit?t? rodam?m form?m abstrah?tu, personiski interpret?tu pasaules redz?jumu. Ekspoz?cij? glezniec?bu p?rst?v Oj?ra ?bola, Lidijas Auzas, Borisa B?rzi?a, J??a Pau?uka, R?dolfa Pi?na, Leon?da Mauri?a, Hel?nas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona, Aijas Zari?as un citu autoru  darbi. Apl?kojamas Oj?ra P?tersona un Andra Brees  “supergrafikas”, k? ar? Em?la Meldera, Laimo?a Blumberga, J??a Aivara Karlova, Oj?ra Arv?da Feldberga, Oj?ra Bre?a un citu t?lnieku skulpt?ras. Daudzas no tolaik apg?taj?m formrades metod?m un idejiskaj?m atzi??m saglab? aktualit?ti ar? m?sdienu radošaj? telp?.

Izst?des kuratore Di?na Rutkovska 

  

 

 

 

Oj?rs ?bols

Oj?rs ?bols "Darba galds" (1982)