Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Laiks. Province. Vai m?ksla?

 

Ar retrospekt?vu izst?di „Laiks. Province. Vai m?ksla?” savu jau pag?jušo 25 gadu past?v?šanas jubileju Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? p?d?jo reizi atz?m? Talsu Kr?mu m?kslas grupa. L?dz šim š? izst?de ekspon?ta ar? Brisel?, div?s Stokholmas priekšpils?t?s, Kures?r?, Ventspil? un Talsos.

 Kuratores Gunas Millersones veidotaj? ekspoz?cij? p?rst?v?ta Kr?mu grupas glezniec?ba ( Andris Biezb?rdis, Laura Feldberga, Gunta Kalsere, Guna Millersone, Zigurds Po?ikovs, Modris Sapuns, Andris V?tols un Armands Z?felds ), bet fotogr?fu Ulda Balgas, Dai?a K?rkluvalka un ?ra Krauzes digit?laj?s izdruk?s r?d?ti grupas konceptu?lie projekti ( „Pl?di Talsos”, 1987, „Katla m?ksla”, 1990, demokr?tisk?s glezniec?bas izst?de „T? es ar` var`”, 1992, „Talsu gods”, 1998, „Viena nakts”, 2003, „Talsu tiesa”, 2005 – 2009 ) un atspogu?ots grupas veidošan?s ce?š no nepretenciozu ainavi?u gleznot?ju kopas t?s pirmss?kumos 1980. gados l?dz m?kslinieku vienotnei ar profesion?lu stabilit?ti glezniec?b? un ar atrakt?vu var?šanu veidot projektus ar soci?lu ievirzi, risk?jot idejas smelt provinces dz?ves noris?s – t?d?? ar? jaut?jums izst?des nosaukum? – vai t? ir m?ksla? Šeit un tepat? Jo grupas projekti biei vien rais?juši v?lmi uzdot šos jaut?jumus un likuši k?dai sabiedr?bas da?ai izteikties visai krasi: – ?l deld?t šo v?rdu – m?kslinieks..., iekodušies mu???b?...perversi un slim?gi, laik?, kad daudzi nezina, kur ?emt l?dzek?us, lai izdz?votu...

Kr?mu m?kslas grupas biedri laim?gi satikušies 1985. gad? un s?k kop?gi doties gleznot dab?, 1994. gad? Talsu muzej? un 3 D?nijas pils?t?s sar?ko 10 gadu jubilejas izst?di, kopš t? laik? t? s?k saukties par Kr?mu m?kslas grupu. Grupas biedru skaits ir bijis main?gs: pamatkodolam – gleznot?jiem Andrim Biezb?rdim, Guntai Kalserei, Gunai Millersonei, Andrim V?tolam un fotogr?fam Dainim K?rkluvalkam gadu gait? pievienojušies m?kslinieki, kuri iztur?juši grupas nekur nedefin?tos iekš?jos m?kslas krit?rijus. Grupas izst?des notikušas D?nij?, Zviedrij?, Holand?, Igaunij?, Lietuv?, ?ehij?, Be??ij?.

Izst?des atbalst?t?ji ir VKKF, Talsu novada pašvald?ba un Talsu novada muzejs, atkl?šana Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 8. septembr? plkst. 17:00 un t? b?s apskat?ma l?dz 8. oktobrim.

 

Guna Millersone,

izst?des kuratore