Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Kluša Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

LMS galerij? no 22.j?lija l?dz 13.augustam

Jura Ut?na izst?de "Sejas"

 

 

Gleznot?js Juris Ut?ns sav? m?ksl? vienm?r izpaudies z?m?s un simbolos – soci?lisma laik? t?s bija sp?les ar padomju varu, kad sev svar?go m?kslinieks var?ja izpaust tikai zemtekstos. Šodien att?linoties no ikdienas un veidojot ironiskas un absurdas sižetiskas kombin?cijas, m?kslinieks filozof? par dz?ves pamatv?rt?b?m. Š?s izst?des t?ma ir - galva, m?sdienu sabiedrisk?s dz?ves visu realit?šu vaininieks. Ut?na darbu inton?cija ir dr?z?k kliedzoša, ne uzrun?joša. Než?l?gi, k? p?tagas cirtieni skan asie m?kslinieka joki. P?d?jo gadu Ut?na gleznas l?dzina  politiskiem koment?riem – 2009.gad? tiek rad?ts cikls „Zelta laikmets, zelta cilv?ki”, kur Latvijas politisk?s elites plej?de apskat?ma grotesk? veid?. Šo ciklu var uzskat?t ar? par aizs?kumu „galvu” periodam.

 

M?kslas zin?tniece Di?na Bar?evska