Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Replikas. M?r?te Kluša

 

 

Atpaz?stam?kais m?kslinieces veikums ir tehniski filigr?ni lielform?ta tušas z?m?jumi, kas m?su m?kslas kopain? sp?l? noz?m?gu lomu, jo ir vieni no interesant?kajiem latviešu grafikas sasniegumiem. Ar smalku štrihu nokl?t?s liel?s lapas ir tik smalkas, ka pirmaj? acu mirkl? š?iet- z?m?jot m?ksliniecei ikviens mirklis saš?e?as div?s da??s un visa pasaule k??st par t?du k? nians?tu melnbaltu spoguli, kur? atspogu?ojas gan m?su ikdiena, gan, uzdrošinos teikt, debesu valst?ba. Vienk?ršos mot?vos uzreiz var noprast, kas ir m?su dz?ves liel?k? probl?ma, un varb?t katrs skat?t?js individu?li var saprast savu gaiš?ko un tumš?ko gad?jumu. Visos darbos M?r?te Kluša izce? koka, ce?a, m?jas un sienas ar grafiti uzrakstu vai v?l k?da cita fragmenta da?u, bet p?r?j?s deta?as ar tušas štrihojumu tiek it k? iet?tas, pat pasl?ptas tums?. Š?di veiksm?gi tiek rosin?ta skat?t?ja izt?le un rad?ts nosl?pumainas intrigas iespaids. Tas ir efekt?gs pa??miens, lai rais?tu emocijas par dz?ves pretstatiem. Visos tušas z?m?jumos ir izteikts balanss starp gaišo un tumšo, un tom?r š?iet, ka vair?k m?ksliniece aicina ikvienu iel?koties sav? satraukuma nezi?? un neapjaustaj?s bail?s, p?rdom?s un skumj?s, siltuma izj?t?s un atmi??s. Izteiktais pretstatu l?dzsvars darbos izsp?l? v?l vienu aspektu. Eksistenci?lu pretstatu ?stumu un pamat?gumu m?ksliniece atrod i? un ja? princip? pamatot? pozit?v?s un negat?v?s ener?ijas sasp?l?. Gaišais (baltais) darbos ir k? valdošais, akt?vais princips ja?. V?riš?ais, gaišais, sausais elements, kas parasti saist?s ar debes?m. Melnais k? i? ir pas?vais, sieviš?ais, tumšais, mitrais, v?sais elements un tas atbilst zemei. Baltais un melnais kompoz?cij?s savstarp?ji c?n?s, ta?u netiecas viens otru izn?cin?t. T?d?? m?ksliniece str?d? it k? melnos un baltos paste?to?os, neizmantojot gal?jus kontrastus. Pan?kot izteiksm?bu ar minim?liem l?dzek?iem, kas tiek sasniegti ilg? un paciet?g? darba proces?, att?rot visu lieko. Te liela noz?me ir gan da?dam štriha virzienam no vertik?la l?dz horizont?lam, gan štriha ton?lajai intensit?tei, veidojot perspekt?vu, gan harmoniskam asimetrijas un simetrijas pretstatam.

Filigr?nie darbi demonstr? gan grafi?es augsto tehnisko meistar?bu, gan pasaules skat?juma modeli – maksim?li pies?tin?tu ar nepieciešam?bu alegoriski run?t par pret?jiem poliem, kas savstarp?ji pievelkas.

 

Aivars Leitis