Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

Jura ??rma?a

 

izst?de S a t i k š a n ? s


 


  

Gleznot?ja Jura ??rma?a  izst?de ,,Satikšan?s” notiek LMS galerij? no 6. l?dz 27. j?nijam un p?c sava rakstura ir kult?rv?sturiska. Taj? viens no plaš? m?kslas sabiedr?b? labi paz?stamajiem br??iem ??rma?iem kop? ar glezn?m izst?da fotogr?fijas un skices, kuras aptver laika periodu no 60. gadiem l?dz pat m?su dien?m. Izst?d? skat?t?js tiekas gan ar citu laiku, gan citu paaudzi, kur laika neskartas saglab?jas m?su kult?ras v?rt?bas.

 

Galerijas darba laiks:

 trešdien- sestdien: 12 00- 17 00

T?lrunis: +371 26809655; www.lmsgalerija.lv