Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

  ,,Gai?a dziesma

KOP

SAUC?JS”

 

M?kslas dienas 2011

 

 LMS galerij?

Z?m?jumu izst?de par kop? b?šanu

 

 

 


       Gai?a simbols ir sens R?gas kop?bas idejas simbols. No seniem laikiem cilv?ki ir modušies ar gai?a dziesmu. Gailis ir v?st?jis par saules uzaušanu, par jaunas dienas s?kumu. Atrodoties R?gas tor?u galos,  gailim pieš?irts ?pašs sp?ks. V?l vair?k sen?s teikas st?sta, ka vien?gi gailis sp?j katru r?tu izvilin?t saules dievieti, ka gailis ir putns, kas smejas r?tausm?.

      Modr?ba, drosme, c??a, v?riš??ba, priekšnojauta, uzticam?ba, augl?ba ir gai?a ?paš?bas, kas mums lieti noder?tu.

       ?emot v?r? pašreiz?jo situ?ciju, kad katrs t?ri individu?li cenšas p?rdz?vot kr?zi, nobriedusi nepieciešam?ba apvienot savu sp?kus, b?t kop?. Veicin?t iesaist?ties katru kop?j? proces?, t?d?j?di apzinoties katra sp?ku, kop?jo sp?ku. Jaut?jums pacelts par to k?p?c esam kop?. B?t kop? ir v?rt?ba – kop? m?s varam to, ko nevaram viens. Kop? m?s esam sp?ks. M?kslas dienas ir sabiedr?bas kop?bas akts. Šis projekts ir svar?gs tai sabiedr?bas un kult?ras da?ai, kurai svar?ga ir pati kop?bas un valsts virz?bas ideja.

        Š? ir z?m?jumu izst?de ar aktu?lu, sabiedr?bu interes?jošu tematiku, kur? konkr?ti izpauas katra izst?des dal?bnieka jaunrade un individu?lais ieguld?jums sabiedr?bas domas veidošan?. Šis projekts veicina z?m?juma k? izteiksmes formas t?l?ku att?st?bu un t? lomas aktualiz?šanu, laikmet?, kad par priorit?ti k?uvuši citi moderni m?diji. 

     

                                                              Aija Zari?a