Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

13. 04. - 06. 05. 2011.

Di?nas Adamaites person?lizst?de ,,ZOO,,


Di?na Adamaite pieder pie jaun?s paaudzes m?ksliniekiem, mekl?t?jiem, kas uzdod jaut?jumus. Izst?d? ,,Zoo” vi?a uzdod jaut?jumus par cilv?ku k? br?vu b?tni, par vi?a sp?ku un vietu. Soci?li darbojoties m?sdienu cilv?ks ir zaud?jis pieeju saviem resursiem. Di?na Adamaite it k? ar atsvešin?tu skat?jumu ierauga k?das  civiliz?cijas sist?mas meh?nismus. 

Izst?des ievad? Di?na raksta:

 

,,Tu esi Zoo d?rz?.

Tu redzi b?r?ti.

B?r?t? ieraugi dz?vnieku.

Tu v?ro dz?vnieku.

Dz?vnieks v?ro tevi.

Tavs skatiens ir sag?st?ts.

Kurš ir kr?ti???

Kas ir vaas?

Kurš skat?s?

Iesprostots zv?ri?š - sag?st?ts skatiens.

Iesprostots dz?vnieks br?v?ks par cilv?ka pr?tu.

Dz?vnieka ac?s t?r? debesu br?v?ba.”

 

iel?gums

 

 

Di?na Adamaite