Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Ir?nas Vorkales un

Ilzes Mucenieces izst?de

"Nepast?v?g? m?jvieta"

 

 

   Uzlabojot vienu st?r?ti visum?, piln?gi droši var uzlabot sevi pašu, att?st?t un pilnveidot savu personisko iekš?jo pasauli, gar?gumu un sekojot tam, savu glezniec?bu. Divu atš?ir?gu gleznot?ju, divu t?mu, mot?vu, divu izteiksmes l?dzek?u un  m?ksliniecisko rokrakstu izst?de. Tom?r esam no vienas paaudzes, m?s vieno glezniec?bas intuit?vais pirms?kums. Intuit?vais m?kslinieka iekš?jais mekl?šanas gars. Paz?stam šo nemieru, kas urda un ne?auj mier?gi dz?vot! Pr?ts ir praktiskajai dz?vei piem?rota dom?šanas forma. Intu?cija. Tieši ar intu?ciju k? ar taustes pal?dz?bu iesp?jams atrast b?tisko dz?v?, it k? satvert dz?ves sirdspukstus. Un v?rojošais. Mot?vu mekl?jumi apk?rt?j? dab? un cilv?ku dz?v?. V?lme izteikt sev svar?go, iedzi?inoties cilv?kos, un dabas par?d?b?s, trausl?s noska??s. ,,Var iedzi?in?ties š?ietami necil?s dz?ves par?d?b?s un atkl?t dz?ves nosl?pumu b?t?bu”(P?teris Postas). Ir?na piev?ršas sievietei sadz?visk?s situ?cij?s, kas ieg?st visp?rin?jumu un p?rv?ršas liriskos, br?numainos t?los un noska??s bag?t?s klusaj?s dab?s. Ir?na savus darbus glezno smalki izstr?d?t?s akrila un akvare?u tehnik?s. Es izmantoju dabas mot?vu. Cilv?ka fig?ra organiski iek?aujas kompoz?cij?, kop?gi veidojot m?kslas t?lu, piem?ram, glezn?s ,,Parad?zes d?rzs”, ,,Za?š”. Latvijas daba kalpo man k? iedvesmas avots, es gleznoju j?ru, Gauju, ce?u, rudeni, naktsvijoli, ,,Zil? karoga pludmali”. Un tiecos ieraudz?t neparasto, p?rdabisko- e??eli, Parad?zes d?rzu, masku, ,,p?r?u m?ti”. Mani darbi gleznoti e??as, akrila un paste?glezniec?bas tehnik?s.

        Ilze Muceniece

 

 

Iel?gums