Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

?RA ROZENT?LE „ILLUMINATIONS”

IZST?DE VELT?TA MANAM T?VAM ARV?DAM ROZENT?LAM.

Izst?dei dots nosaukums „Ilumin?cijas”, jo ?ras dai?rad? šos iespaidus, šos  kr?su un gaismas zibš?us  varam v?rot past?v?gi, s?kot ar pašas dai?rades s?kumu 1980. gados. Izst?de iecer?ta M?kslinieku Savien?bas galerijas z?l? no 22.febru?ra l?dz 19.martam, k? m?kslinieces radoš? darba retrospekcija (1987.- 2011.).

?ra Rozent?le ir padomju laik? izgl?t?bu ieguvus? gleznot?ja, kas v?l stud?jot M?kslas akad?mij?, sav? dai?rad? konsekventi piev?ršas abstrakt?s glezniec?bas trad?cijai. Ingr?da Bur?ne raksta: ”…jau studiju gados izveidojusi spilgtu, ener?isku, kr?sainu, artistisku individu?lo izteiksmes veidu, m?r?tiec?gi ejot t?ras gleznieciskas dinamikas, bezpriekšmetiskuma virzien?”. P?teris Bankovskis 1989.gad?, rakstot par jauno m?kslinieku darbu izst?di Arsen?la z?l?, ?ras abstrakto glezniec?bu sal?dzina ar kr?š?u saktu pie latviešu figur?l?s glezniec?bas sagšas. Glezniec?b? Rozent?li interes? abstrakcija k? m?ksliniecisk?s pašizteiksmes metode, kas vislab?k atbilst vi?as dz?ves uztverei, izj?tai un glezniec?bas uzdevumu izpratnei. ?ru valdzina kr?sa, fakt?ra un triepiens. Parasti kr?sas kompoz?cij? sak?rtojas telpiski pat š?ietami plakanos risin?jumos. Asto?desmito gadu beig?s Rozent?les darbos domin? ?eometrisku laukumu kompoz?cijas, ko parasti veido abstraktu m?zikas instrumentu formas. Kr?su gamm? priekšroka tiek dota br?najiem zemes to?iem.1990. gad? m?ksliniece s?k str?d?t ?oti kr?saini un impuls?vi. Kompoz?ciju veidojošie laukumi k??st izteikti gleznieciski, zaud?jot ?eometriskas formas, triepiens ir br?vs, atrais?ts, s?k domin?t paletes naa veidotas virsmas apdares. Tieši šaj? dai?rades posm? iez?m?jas autores notur?g? interese par fakt?ru. Rakstur?gs šin? posm? ir gaišs, spos kompoz?cijas centrs, kuram apk?rt k?rtojas kr?su triepieni. ?ras Rozent?les individualit?ti, izteiksmes savdab?bu, kas sak?ojas profesion?lo uzdevumu veikšanas konsekvenc?, izst?u apmekl?t?ji iev?roja jau 80-to gadu beig?s, k? ar? 90-to gadu s?kum?, kad notika Borisa B?rzi?a vad?t?s meistardarbn?cas audz?k?u izst?des (1992.gad? izst?u z?l? „Arsen?ls”, 1993.gad? VMM). 90-to gadu vid? ?ra Rozent?le kop? ar Laumu S?ku organiz?ja jauno m?kslinieku izst?des „ Le bateau ivre” („Piedz?ries ku?is”) – 1994.g., 1995.g., 1997.g.90-to gadu s?kum?, paral?li ierastajiem mot?viem, ?ra Rozent?le s?k gleznot  t? saukto Šinonas s?riju. Par?d?s pastiprin?ta interese par balto kr?su, par gaišajiem paste?to?iem, par jaun?m kr?sas nians?m. Paral?li interesei par fakt?ru, 90-to gadu vid? m?ksliniece sev atkl?j ornamentu. Kopš 2000.gada gleznot?ju s?k interes?t zilais tonis, kas m?dz gan domin?t vi?as kompoz?cij?s – gan piebalso ar v?so kr?su spektru. Zil?s kr?sas nianšu daudzveid?ba tiek pan?kta meh?niski sajaucot kr?su, laz?jot. Jaun?kajos darbos (2007. – 2011.) gleznot?ju interes? savdab?gu efektu rad?šana. Vien? darb? apvienojot gan mat?t?s, gan sp?d?g?s virsmas. ?ra atkal un atkal cenšas noskaidrot savu m?ksliniecisko uzdevumu. Kopum? ?ras Rozent?les abstrakt? glezniec?ba ir dz?vi apliecinoša, ener?ijas un gaismas piepild?ta un tai rakstur?gs iluzors telpiskums. 2005. – 2010.gad? gleznot?ja ir kuratore Bauskas m?kslinieku grupas izst?d?m Bausk? un R?g?.

Ilga Balode - M?kslas noda?as vad?t?ja Bauskas muzej?

 

Izst?de atv?rta no 2011. gada 22. febru?ra l?dz 19. martam katru dienu no plkst. 12.00 l?dz 17.00.