Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka ?ra Rozent?le Ir?na Vorkale, Ilze Muceniece Di?na Adamaite M?kslas Dienas Juris ??rmanis M?r?te Klua Juris Ut?ns Lolita Zikmane Talsu Kr?mu grupa LMS muzeja kr?juma izst?de Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2011. GADA IZST?U PL?NS 

 

04.01.-22.01.

janv?ris

Jaun?s m?kslinieces Lindas Kozules person?lizst?de www.lindakozule.lv

25.01.-18.02.

janv?ris/febru?ris

Gleznot?jas Birutas Stafeckas person?izst?de "Mana kreis? roka ir mana lab? roka"

22.02.-18.03.

febru?ris/marts

Gleznot?jas ?ras Rozent?les person?lizst?de "Ilumin?cijas".

23.03.-08.04.

marts/apr?lis

Ir?nas Vorkales, Ilzes Mucinieces izst?de "Nepast?v?g? m?jvieta". Glezniec?ba

13.04.-04.05.

apr?lis/maijs

Jaun?s gleznot?jas Di?nas Adamaites person?lizst?de "ZOO".

11.05.-03.06.

maijs/j?nijs

M?kslas dienas. Kop?ga M?kslinieku savien?bas biedru z?m?jumu izst?de ,,Gai?a dziesma. Kop Sauc?js." Kuratore A. Zari?a.

06.06.-27.06.

j?nijs

Jura ??rma?a person?lizst?de "Satikšn?s". Izst?de ar kult?rv?sturisku ieskatu.

29.06.-20.07.

j?nijs/j?lijs

M?r?tes Klušas jubilejas izst?de. Grafika. "Replikas". M?kslas zin?tnieka A. Leiša teksts.

22.07.-13.08.

j?lijs/augusts

Juris Ut?ns - 2009. gada "Rudens" izst?des laure?ts. ,"Galvas. Glezniec?ba". M?kslas zin?tnieces D. Bar?evskas teksts.

17.08.-03.09.

augusts/septembris

Lolitas Zikmanes jubilejas izst?de. Grafika. Person?lizst?de "at Skatoties", kurators G. Šv?ti?š.

08.09.-08.10.

septembris/oktobris

Talsu m?kslinieku grupai - 25. Izst?de "Laiks. Province. Vai m?ksla". Kuratore - G. Millersone

12.10.-12.11.

oktobris/novembris

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma izst?de "SHOT"

18.11.-10.12.

novembris/decembris

Kop?ga M?kslinieku savien?bas biedru izst?de velt?ta Latvijas dzimšanas dienai "Lauva un Grifs''. Kuratore A. Zari?a.

12.12.-30.12.

decembris

 Projekts "M?kslas bardaks"

09.01.2012.-04.02.2012.

janv?ris/febru?ris

 

03.03.2012.

febru?ris/marts

Jauno m?kslinieku izst?de un konference. Kuratore - D. Rutkovska.

06.03.2012.-31.03.2012.

marts

Izst?de "4 Gulbji".

03.04.2012.

apr?lis

R?gai velt?ta laikmet?g?s m?kslas izst?de "Ceturt? prognoze". Kuratori - S. un V. Jakušonoki.