Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mes Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 TALSU M?KSLINIEKA, TALSU KR?MU M?KSLAS GRUPAS BIEDRA

ANDRA BIEZB?RA (1950) GLEZNU IZST?DE „CE?INIEKA PIEZ?MES”

 

Andris Biezb?rdis š? gada s?kum? sagaid?ja savu 60. jubileju, Latvijas un citu valstu izst?u z?l?s vi?a darbi – akvare?i, e??as gleznas, pop?rta objekti – ir jau kopš pag?juš? gadsimta 80. gadu s?kuma, t?tad ir noiets jau zin?ms ce?a posms m?ksl?, izk??ts jau stipri sen no provinces pašdarb?bas m?kslinieka statusa (vi?am nebija iesp?ja skoloties m?kslas skol? vai akad?mij?). Uz Andri Biezb?rdi noteikti var attiecin?t apz?m?jumu self-made – vi?š ir pats sevi veidojis, pats sevi izgl?tojis, pats, sekojot savam aicin?jumam, nep?rtraukti pilnveidojis savu profesionalit?ti un izveidojis savu rokrakstu glezniec?b?. Protams, izmantojot ar? iesp?jas iet m?c?b? pie Talsos dz?vojošajiem meistariem a?a S?ni?a un J?kaba Spri??a un pie novadnieka Romja B?ma. Iesp?jams, pateicoties B?ma un Spri??a netiešajai ietekmei, Biezb?rdis vispirms k?uva par labu akvarelistu, gan 1980. gados, gan ar? šaj? gadsimt? v?l arvien visai biei p?rst?vot Latvijas akvare?m?kslu da?d?s izst?d?s ?rpus valsts. Piev?ršan?s e??as glezniec?bai s?k?s 1990. gados, s?kum? it k? p?rnesot savus iem??otos industri?l?s ainavas elementus un patumšu kolor?tu no akvare?a ar? uz e??as glezn?m. Turpm?ko gadu Andra Biezb?ra glezniec?bu var nosaukt par nemit?gi main?gu: br?iem taj? domin? abstrakcija, dareiz ekspresionisms kop? ar realit?tes elementiem, citreiz – viss kop?. Dareiz kl?t v?l n?k asambl?a, kol?a, teksti un fotogr?fija, iesp?jams, maz?k vis? ir t?ras glezniec?bas. V?l noteikti ir j?piemin b?rnu z?m?juma ietekme (m?kslinieks ir ilggad?js z?m?šanas skolot?js b?rnu apr?pes pansion?t? „Ve?i”). Izst?des nosaukums „Ce?inieka piez?mes” ?oti tr?p?gi raksturo izst?des ekspoz?ciju – taj? var nojaust visu gleznot?ja mekl?jumu gaitu un reiz? t? st?sta ar? par p?d?jo gadu ce?ojumu realit?t?m, jo pab?ts ir daudz kur un katrs ce?ojums sniedz iedvesmu jauniem darbiem.

 

Andris Biezb?rdis dzimis 1950. gada 12. janv?r? Talsos. Kopš 1980. gada piedal?s izst?d?s, radošaj?s darbn?c?s un konceptu?los projektos. Darbi ekspon?ti Krievij?, D?nij?, Azerbaid?n?, V?cij?, Francij?, Holand?, Zviedrij?, Igaunij?, Lietuv?, ?ehij?, Baltkrievij?, Be??ij?. Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs (1988).

 

 

S?rt?s debesis. Berl?ne 

S?rt?s debesis. Berl?ne 

 

Pie ieejas metro. Londona 

Pie ieejas metro. Londona 

 

Piene?u p?ava

 Piene?u p?ava 

  

P?c v?tras 

P?c v?tras