Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mes Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Biedr?bas „Grafikas kamera” projekts  

 

„LAPU MES”

 

  1. Augstspiedes darbu izst?de LMS galerij? 11. Novembra krastmal? 35 no 2010. gada 8. oktobra l?dz 6. novembrim.
  2. Konference „Grafikas m?kslas tendences Latvij?” LMS galerij? 11. Novembra krastmal? 35, 2010. gada 4. novembr? plkst. 11:00.
  3. Katalogs „Lapu mes” augstspiedes tehnikas Latvij? 1960. – 2010.g.

 

Ja saknes tur, dod dz?v?bas sulu, gan stumbriem, gan zariem, gan lap?m, tad lapas viskr?š??ko – vainagu tur.

 

Vec?k? paaudze atmi?? saglab?jusi 20.gs. 60.-70. gadu š?s tehnikas uzplaukumu m?kslinieku D. Rokalna, Z. Zuzes, V. Villeruša, v?l?k ar? J. Briea melnbaltaj?s grafikas lap?s. Š? paaudze turpin?ja kopt profesora P?tera Up?ša vad?b? LMA studiju laik? un radošaj? dz?v? domin?juš?s trad?cijas. 70. – 80. gadi ienesa lielas p?rmai?as izst?d?s. Izst?d?s ar kr?su bag?t?bu ien?ca litogr?fija, vienlaikus daudzi m?kslinieki turpin?ja str?d?t ofort?.

Šodien, p?c ilga p?rtraukuma vienkopus redzam m?ksliniekus, kuri nebaid?s š?s tehnikas dikt?tos priekšnosac?jumus izmantot savu ideju un emociju sp?ka demonstr?šanai. Robustums, kam j?prot gan pak?auties, gan virtuozi izmantot. Smalkums, bet tikai l?dz zin?mai robeai. Laukums – gluda virsma un uzirdin?ts laukums, kas veido to?u p?rejas. Profesora P. Up?ša v?rdiem run?jot: „melns, balts, pel?ks, melns, balts, pel?ks”. Šodienas darbos pel?kais ir atradis savdab?bu un kr?sain?bu. Vai skrejošais, neva??gais skat?t?js maz zina, vai vi?š v?las iedzi?in?ties? Ja steiga ir dz?ves nepieciešam?ba, tad grafi?im no t?s ir j?atsak?s. Grafik? viss top l?ni, ta?u tas nenoz?m?, ka ener?ijas l?di?š ir klusin?ts. Rokas piesk?riens tikai turpina emocijas un izj?tas. Darba proces? vienl?dz asam j?b?t gan pr?tam, gan instrumentiem: kaltam, greblim vai nazim. Tad rezult?ts m?su skat?t?ju neatst?j vienaldz?gu.

Izst?d? vienkopus izst?d?ti da?du paaudu m?kslinieku darbi, k? ar? to LMA studentu darbi, kuri regul?ri str?d? vai tikai nedaudz piesk?rušies š?s tehnikas burv?bai. I. Avoti?a, L. Pujate br?vi un atš?ir?gi darbojas ar materi?liem – koku un linoleju. Ja L. Pujate izce? koka strukt?ru un ar minim?lu kr?su kontrastu akcent? ?dens ener?iju, tad pieredz?jus? m?ksliniece I. Avoti?a pl?š virsmu un balt?s l?nijas r?da rokas savdab?bu. M. ?a?kas „Tr?sdesmit tr?s lapas” ar puzles sp?les principu paplašina telpu maigai un p?kainai saj?tai. S. Kole?enko „Slapjš mirklis” finiera virsmas fakt?ru izmanto vi??ain?s kust?b?s grimstošu fig?ru t?lojumam. L?dzsvars notur?ts. V. Gr?nberga drosm?gi un v?riš??gi l?dz minimumam vienk?ršo dinamiku un melni balto sasp?li. Tas ir k? sp?c?gs gr?diens ?rpus visa mier?g?, pilsonisk?, bet tom?r ietverts sav? norobeotaj? telp?. M. Mackus „Siesta” – š?ds temperaments pa sp?kam jaun?bai un ce?otpriekam. Kr?su attiec?bas: balts uz balta un zils uz v?l zil?ka. Starpto?i un kontrasts. V?l?šan?s iziet ?rpus plaknes, ien?kt pie mums telp?. Ir tuv?bas saj?ta. L. Šellare – izteikts smalks, delik?ts un vienlaikus daudzsl??ains piesk?riens. Gaisma un l?nija viena otrai pal?dz darb? „Atmošan?s”. P. Liepa nedod atelpu, liekot skat?t?jam domu asin?t k? nazi, autors izvirza citu koncepcijas skata punktu. I. Nagli?as aizliegt?s, pie?aujam?s un nogaidoš?s kr?sas asociat?vi paplašina telpu. Vi?as darbi ir br?vi un suver?ni. K? p?reja no pag?juš? gadsimta uz šodienu b?tu v?rt?jami M. Suba?a kr?su sp?ks un domas bl?vums, kuru pastiprina pastozais, reljefais formas raksturs.

Izst?des „Lapu mes” m?r?is ir aktiviz?t m?ksliniekus, kuri darbojas šaj?s v?sturiskaj?s tehnik?s. K? ar? rad?t skat?t?jam iesp?ju vienkopus v?rt?t jaunus darbus, jaunus m?ksliniekus un kataloga ietvaros dot retrospekt?vu atskatu tehnikas att?st?b?. M?kslas v?sturniekiem izt?des ietvaros organiz?taj? konferenc? rastos iesp?ja izteikt savu viedokli, v?rt?jumu, k? ar? analiz?t m?kslas tendences Latvij?.

 

 

Izst?des kuratore Ilze L?biete.

Darba grupa: Ieva Nagli?a, L?sma Pujate un Sergejs Kole?enko.

 

Projekts „Lapu mes” ir otr? da?a no izst?u cikla „Grafikas tehnikas Latvij?”.

K? pirmo var?j?m redz?t izst?di „Akmens atmi?a” un katalogu „Litogr?fija Latvij? 1960. – 2006. g.

 

Kuratore Ilze L?biete

 

 

 

Iel?gums

 

 

 

 

Lapu mes

 

Lapu mes

 

Lapu mes

 

Lapu mes

 

Lapu mes