Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mežs Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

IZST?DE

"M?KSLAS DIENAS TOREIZ. '59 – '89”

 

Izst?de "M?kslas dienas toreiz. '59 – '89” velt?ta m?kslas dien?m padomju laika period? no 1959. l?dz 1989. gadam.

 

R?kojot „M?kslas dienas” katru gadu tika veidoti plak?ti, kuri aicin?ja cilv?kus apmekl?t izst?des, pas?kumus, radoš?s darbn?cas un lekcijas par toreiz aktu?laj?m t?m?m. Katrs no šiem plak?tiem ir patst?v?gs k?da m?kslinieka darbs un v?sturisks „M?kslas dienu” atspogu?ot?js. M?sdien?s ieskats t? laika plak?tu m?ksl? rada interesantu un sabiedr?bai nepieciešamu izst?di. Izst?d? "M?kslas dienas toreiz. '59 – '89" tiek apkopoti t? laika plak?ti, r?d?ts video materi?ls un slaidi.

 

„Tuv?ba tautai” bija viens no padomju m?ksl? sludin?tajiem lozungiem. Ar akt?vu izst?žu darb?bu muzejos, kult?ras namos, liel?kajos kolhozu klubos un daž?d?s m?c?bu iest?d?s M?kslinieku savien?ba m?kslas dienu laik? pauda padomju ideolo?iju. Kopš 1961. gada aizs?k?s trad?cija skat?t?jiem tikties ar m?ksliniekiem un apmekl?t vi?u darbn?cas. Daudzu gadu gait? tas k?uva par gaid?tu notikumu, kas pied?v?ja apmekl?t?jiem ieskat?ties radošaj? vid? un piedal?ties jaunrades proces?. Sniegt artavu padomju m?kslas procesos, lasot publikai lekcijas, rakstot teor?tiskus m?kslas apskatus un veidojot tematisk?s izst?des, uz??m?s m?kslas zin?tnieki.

 

Izst?des laik? "M?kslas dienas toreiz. '59 – '89” dal?ties atmi??s tiks aicin?ti popul?ri t? laika m?kslinieki un sabiedriskie darbinieki (š. g. 28. apr?l? plkst. 18.00 tikšan?s ar m?ksliniekiem J?ni Anmani ,M?ru Rikmani. 5.mart? ar J?ni Celmu, Eduardu Milašu un citiem.)

 

Latvijas M?kslinieku savien?ba tradicion?li pasniegs zelta meda?u gada lab?kajam m?ksliniekam.


Izst?des kurators Gatis P?pkal?js

 

 

M?kslas dienas

 

M?kslas dienas

 

M?kslas dienas

 

M?kslas dienas

 

M?kslas dienas