Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mes Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

J?zeps P?goznis

  

T?li un z?mes 

 

 

 

Mani saista dabas m?am main?gais sp?ks, skaistums un prieks, kas dod vielu arvien jauniem gleznieciskajiem risin?jumiem. Sirdij ar Latviju man piln?gi pietiktu, t?p?c Marokas un Dienvideiropas mot?vus uztveru k? profesion?lu izaicin?jumu iejusties cit? kolor?t?, lai p?c tam sav?d?k ieraudz?tu ar? Latvijas kr?sas.

 

Šaj? izst?d? pirmoreiz redzamas gleznas, kur?s att?lotas da?das z?mes, k?das ar aizv?rt?m ac?m redzu jau kopš agras b?rn?bas. Ne visos manas dz?ves posmos t?s bijušas redzamas vienl?dz biei. Kopš ies?ku redz?t?s z?mes gleznot, t?s n?k vair?k, un tas ?auj man dom?t, ka j?glezno. Š?s z?mes atn?k bez k?da v?rdiska skaidrojuma, t?d?? uztveru t?s vienk?rši caur emocij?m un bez tulkošanas. T?pat aicinu š?s gleznas uztvert ar? citus.

 

J?zeps P?goznis,

R?g?, 23.03.2010.

 

 

J. P?goznis

 

J. P?goznis

 

J. P?goznis