Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mes Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

BAIBAS OS?TES IZST?DE

"VALST?BAS EVA???LIJS"

 

Sav? izst?d? "Valst?bas eva???lijs" Baiba Os?te pied?v? dialogu par krist?g?m v?rt?b?m. Ar saviem darbiem m?ksliniece liecina par saviem gar?gajiem mekl?jumiem un atradumiem. Šo tekstila darbu valoda l?dzin?s po?tiskai dzejai. L?dz?bu veid?, att?lojot ainas, ainavas, gaisa un ener?ijas virmojumu m?s tiekam ievesti m?kslinieces t?lu pasaul?. M?kslas darbu t?ma ir apliecin?jums dz?vei, apliecin?jums visu augst?kajam rad?t?jam, t?m v?rt?b?m, kuras neapzinoties katru br?di baud?m. Š? izst?de ir ierosin?jums apjaust š? mirk?a noz?m?bu, pateikties par to un ar cie?u attiekties pret apk?rtesošo. P?c š?s atkl?smes n?košais š? procesa solis b?tu apk?rt?j?s k?rt?bas izpratne.

 

Baibas Os?tes izteiksmes veidam rakstur?gi radošie eksperimenti un daudzveid?ga darb?ba, izmantojot netradicion?lus materi?lus. Darbos tiek izmantots met?ls, koks, filcs, p?rl?tes un daudzi citi š?iedras materi?li. Baibai Os?tei saistoši tekstilu veidot gan k? objektu, nojaucot ierastos priekšstatus par tekstilm?kslu, gan lietot tradicion?l?s tekstilm?kslas tehnikas.

 

 

 

 

Baiba Os?te

 

Baiba Os?te